Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) in het kader van de levering van onze diensten en binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk “online-aanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, bijvoorbeeld “verwerking” of “verantwoordelijke”, wordt verwezen naar de definities in artikel 4 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

Verantwoordelijk

Block Builders GmbH
Kurfürstendamm 11
10719 Berlin

Germany

https://b11s.io/
info@Block-Builders.de

Directeur: Guido Lange

Soorten verwerkte gegevens

– inventarisatiegegevens (bv. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk “gebruikers”).

Doel van de verwerking

– Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
– veiligheidsmaatregelen.
– Assortimentsmeting/Marketing

Gebruikte termen

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle gegevensverwerking.

“pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt opgenomen, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsingen van die natuurlijke persoon

Onder de term “voor de verwerking verantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Relevante rechtsgrondslag

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende, tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld:
De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO;
Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.
De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd, is artikel 6, lid 1, onder e), van de FADP.
De rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, valt onder de bepalingen van artikel 6, lid 4, van de DSGVO.
De verwerking van speciale categorieën gegevens (in overeenstemming met artikel 9, lid 1, DSGVO) wordt geregeld door de bepalingen van artikel 9, lid 2, DSGVO.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de variërende waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding van gegevens die daarop betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met loonverwerkers, medeverantwoordelijken en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers, medeverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien de overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract), gebruikers daarmee hebben ingestemd, voorziet een wettelijke verplichting hierin of op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Indien wij gegevens bekendmaken, doorgeven of anderszins toegang verlenen aan andere ondernemingen van onze groep, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan andere personen of bedrijven, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of laten wij deze achter indien aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen.

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

U heeft het recht om te verzoeken de gegevens die op u betrekking hebben aan te vullen of onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren in overeenstemming met de wet.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen of dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, de gegevens over u te verkrijgen die u ons hebt verstrekt en om te verzoeken dat deze worden meegedeeld aan andere verantwoordelijken.

U heeft ook het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om elke toestemming die u heeft gegeven in te trekken met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

Cookies en recht van bezwaar voor directe reclame

Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als “permanent” of “persistent” als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het online aanbod (anders wordt het, als het alleen hun cookies zijn, “first-party cookies” genoemd).

We kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en hierover informatie verstrekken in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij vragen u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het nodig maken om samen te werken (bijvoorbeeld om uw toestemming te geven) of om andere individuele meldingen te ontvangen.

Deelname aan partnerprogramma’s

Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van in de branche gebruikelijke trackingmaatregelen op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van het affiliatesysteem. Hieronder leggen we de technische achtergrond uit aan de gebruikers.

De door onze contractpartners aangeboden diensten kunnen ook op andere websites worden geadverteerd en gelinkt (zogenaamde affiliate links of after-buy systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden na het afsluiten van een contract). De beheerders van de respectievelijke websites ontvangen een commissie als de gebruikers de affiliate-links volgen en vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen.

Samengevat is het voor ons online aanbod noodzakelijk dat we kunnen volgen of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate links en/of de aanbiedingen die van ons beschikbaar zijn, vervolgens op instigatie van de affiliate links of ons online platform op de aanbiedingen ingaan. Voor dit doel worden de partnerlinks en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden die als onderdeel van de link of op een andere manier, bijvoorbeeld in een cookie, kunnen worden ingesteld. Deze waarden omvatten in het bijzonder de initiële website (verwijzer), het tijdstip, een online identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online identificatie van het betreffende aanbod, een online identificatie van de gebruiker, evenals het bijhouden van specifieke waarden zoals advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categoriseringen.

De door ons gebruikte online ID’s van de gebruikers zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online ID’s zelf geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevatten. Ze helpen ons alleen om te bepalen of dezelfde gebruiker die op een partnerlink heeft geklikt of geïnteresseerd was in een aanbod via onze online dienst, gebruik heeft gemaakt van het aanbod, d.w.z. bijvoorbeeld een contract heeft afgesloten met de aanbieder. De online identificatie is echter persoonlijk voor zover de online identificatie beschikbaar is voor het partnerbedrijf en ook voor ons, samen met andere gebruikersgegevens. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons informeren of de gebruiker gebruik heeft gemaakt van het aanbod en kunnen wij bijvoorbeeld de bonus uitbetalen.

Amazonepartnerprogramma

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO), zijn wij deelnemer aan het Amazon EU-partnerprogramma, dat bedoeld is om een medium te bieden voor websites, waarmee reclamekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de (zgn. affiliate systeem). D.w.z. als Amazonepartner verdienen we aan gekwalificeerde aankopen.

Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te traceren. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de affiliate-link op deze website heeft geklikt en vervolgens een product van Amazon heeft gekocht.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon en hoe u zich kunt afmelden, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Opmerking: Amazon en het Amazone-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn filialen.

Opmerkingen en bijdragen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden gewijzigd op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO voor 7 dagen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval iemand illegale inhoud achterlaat in commentaren en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kunnen we zelf vervolgd worden voor de opmerking of bijdrage en zijn we dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de richtlijn, het recht te hebben om een beroep te doen op de diensten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. DSGVO, om de informatie die door de gebruikers wordt verstrekt te verwerken met het oog op de opsporing van spam.

Op dezelfde wettelijke basis behouden wij ons het recht voor om, in het geval van enquêtes, de IP-adressen van de gebruikers op te slaan voor de duur van de enquête en om cookies te gebruiken om meervoudig stemmen te vermijden.

De persoonlijke informatie in de commentaren en bijdragen, eventuele contact- en website-informatie en de inhoudelijke informatie wordt door ons permanent opgeslagen totdat de gebruikers daartegen bezwaar maken.

Ophalen van profielfoto’s bij Gravatar

We gebruiken binnen ons online aanbod en vooral in onze blog de service Gravatar van Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Gravatar is een dienst waar gebruikers zich kunnen registreren en profielfoto’s en hun e-mailadressen kunnen opslaan. Als gebruikers bijdragen of opmerkingen op andere websites (vooral blogs) achterlaten met behulp van hun e-mailadres, kunnen hun profielfoto’s naast de bijdragen of opmerkingen worden weergegeven. Voor dit doel wordt het door de gebruiker opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm naar Gravatar verzonden om te controleren of er een profiel voor is opgeslagen. Dit is het enige doel van het verzenden van het e-mail adres en het zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden, maar zal achteraf worden verwijderd.

Gravatar wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO, omdat we met behulp van Gravatar de auteurs van bijdragen en commentaren de mogelijkheid bieden om hun bijdragen te personaliseren met een profielfoto.

Door de afbeeldingen weer te geven kan Gravatar het IP-adres van de gebruiker achterhalen, omdat dit nodig is voor de communicatie tussen een browser en een online dienst. Voor meer informatie over Gravatar’s verzameling en gebruik van gegevens, zie het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding die aan hun e-mailadres gekoppeld is, in de opmerkingen van Gravatar verschijnt, moeten ze een e-mailadres gebruiken dat niet in het bestand van Gravatar staat. We willen er ook op wijzen dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken, als gebruikers niet willen dat hun eigen e-mailadres naar Gravatar wordt gestuurd. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem.

Geluidswolk

Onze podcasts worden opgeslagen op het platform “Soundcloud”, aangeboden door SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland en worden vanaf dit platform afgespeeld.

Hiervoor integreren wij zogenaamde Soundcloud widgets in onze website. Dit zijn afspeelsoftware waarmee gebruikers de podcasts kunnen afspelen. Soundcloud kan meten naar welke podcasts wordt geluisterd en in welke mate en verwerkt deze informatie pseudoniem voor statistische en bedrijfsmanagement doeleinden. Voor dit doel kunnen cookies worden opgeslagen in de browsers van Nuzer en worden verwerkt om gebruikersprofielen aan te maken, bijvoorbeeld om advertenties te plaatsen die overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers. In het geval van gebruikers die zijn geregistreerd bij Soundcloud, kan Soundcloud de audio-informatie aan hun profiel toewijzen.

Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang van een veilige en efficiënte voorziening, analyse en optimalisering van ons audioaanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.

Voor meer informatie en bezwaarmogelijkheden verwijzen wij u naar het privacybeleid van Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), zullen de gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de contactaanvraag en de afhandeling ervan te verwerken in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder b). (in het kader van contractuele/precontractuele betrekkingen), artikel 6, lid 1, onder f). (andere vragen) DSGVO worden verwerkt… Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We schrappen de vragen als ze niet meer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; bovendien gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen die reclame-informatie bevatten (hierna te noemen “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich met buitenlandse e-mailadressen kan registreren. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren voor persoonlijk contact in de nieuwsbrief.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO in samenhang met § 7 Para. 2 Nr. 3 UWG of, indien geen toestemming vereist is, op onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lt. f. DSGVO in combinatie met § Art. 7 lid 3 UWG.

De registratieprocedure wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en dat ons ook in staat stelt om een bewijs van toestemming te leveren.

Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Een link om de nieuwsbrief te annuleren vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventueel verweer tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het bestaan van een toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.

Nieuwsbrief – Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verstuurd via de mailingservice “MailChimp”, een nieuwsbrief-mailingplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De gegevensbeschermingsvoorschriften van de postdienstverlener kunt u hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De postdienstverlener wordt op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), op de hoogte gebracht. DSGVO en een orderverwerkingscontract overeenkomstig artikel 28, lid 3, zin 1 DSGVO.

De aanbieder van postorderdiensten kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten kunnen integreren in ons online aanbod). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gebruikersgegevens. Met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers verwijzen wij naar de volgende informatie over de diensten van Google. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browsersoftware daarop af te stemmen; ook kan hij het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics

We gebruiken Google Analytics in het ontwerp als “universal analytics”. “Universal Analytics” verwijst naar een Google Analytics-methode waarbij de analyse van de gebruiker gebaseerd is op een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gecreëerd met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde “cross-device tracking”).

Doelgroepvorming met Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde “remarketing” of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van remarketing-publieken willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers.

Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken de AdSense-service, die advertenties op onze website weergeeft en ons betaalt voor het weergeven of anderszins gebruiken ervan. Voor deze doeleinden worden gebruiksgegevens zoals het aanklikken van een advertentie en het IP-adres van de gebruiker verwerkt, waarbij het IP-adres met de laatste twee cijfers wordt ingekort. Daarom is de verwerking van gebruikersgegevens pseudoniem.

We gebruiken Adsense met gepersonaliseerde advertenties. Google trekt conclusies over de interesses van de gebruikers op basis van de bezochte websites of de door de gebruikers gebruikte apps en de aldus gecreëerde gebruikersprofielen. Adverteerders gebruiken deze informatie om hun campagnes af te stemmen op deze interesses, wat zowel gebruikers als adverteerders ten goede komt. Google beschouwt advertenties als gepersonaliseerd wanneer deze worden verzameld of wanneer bekende informatie de selectie van advertenties bepaalt of beïnvloedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eerdere zoekopdrachten, activiteiten, sitebezoeken, app-gebruik, demografische en locatie-informatie. Specifiek omvat dit: demografische targeting, targeting van rentecategorieën, remarketing, evenals targeting van matchlists en publiekslijsten die geüpload zijn naar DoubleClick Bid Manager of Campaign Manager.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, opt-in en opt-out opties, zie het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de advertentieweergave-instellingen van Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords en conversiemeting

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (“Google”).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken het Google “AdWords” online marketingproces om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, etc.) om deze weer te geven aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om ons beter te richten op advertenties voor en binnen onze online diensten om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest op andere websites, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden zal Google, wanneer u onze website en andere websites bezoekt waarop het advertentienetwerk van Google actief is, direct code uitvoeren en zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website opnemen. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen de gebruiker heeft aangeklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

We ontvangen ook een individuele “conversiecookie”. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We leren echter alleen het anonieme totaal aantal gebruikers kennen die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Wij ontvangen geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

Gebruikersinformatie wordt pseudoniem verwerkt binnen het Google advertentienetwerk. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens in verband met cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor het weergeven van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook Pixels, Custom Audiences en Facebook Conversie

Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), gebruikt vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod en voor deze doeleinden.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Enerzijds stelt de Facebook-pixel Facebook in staat om als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) de bezoekers van ons online aanbod te bepalen. Daarom gebruiken wij het Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamd “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken. Met behulp van het Facebook Pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook Ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook Ad (zogenaamde “conversie”) naar onze website worden doorverwezen.

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de Data Use Policy van Facebook. Dienovereenkomstig is algemene informatie over de weergave van Facebook Ads, in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan zijn te vinden in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook Pixel en het gebruik van uw informatie om Facebook Ads weer te geven. Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies voor de op gebruik gebaseerde reclame-instellingen volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze van toepassing zijn op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor publieksmeting en reclamedoeleinden door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) te bezoeken en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico’s voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platformen worden gevraagd om hun toestemming te geven voor de bovenvermelde gegevensverwerking, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, onder a), art. 7 DSGVO.

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden doen gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

– Facebook, Pages, Groups, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens – Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, met name voor pagina’s: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) – Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) – Privacy Policy/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod stellen wij ons op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1, onder f)). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als “content”).

Dit veronderstelt altijd dat de derden-aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

YouTube

Wij integreren de video’s van het “YouTube” platform van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google-lettertypen

Wij integreren de lettertypes (“Google Fonts”) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Het kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content uit dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo’n plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren daarom de gebruikers volgens onze stand van kennis.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de “Like”-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om zijn of haar IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij gebruik maakt van ons online aanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaans-Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Twitter kunnen delen.
Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de toegang tot de bovengenoemde inhoud en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.